REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OBUWIE-WENECJA.PL 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem https://obuwie-wenecja.pl/.
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy obuwie-wenecja.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://obuwie-wenecja.pl/.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy obuwie-wenecja.pl, działający pod adresem https://obuwie-wenecja.pl/, prowadzony jest przez Sklep Galanteryjno-Obuwniczy WENECJA Żaneta Krasucka, ul. Starzyńskiego 8, 76-200, Słupsk, NIP: 8391336291, REGON: 220797838. Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: obsługa języka Javascript oraz zainstalowana wtyczka Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”
 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obuwie-wenecja.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://obuwie-wenecja.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk."

 III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. obuwie-wenecja.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez obuwie-wenecja.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię obuwie-wenecja.pl.
 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody obuwie-wenecja.pl.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak:
   • rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla obuwie-wenecja.pl,
   • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://obuwie-wenecja.pl/, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z obuwie-wenecja.pl. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terenie Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w dniach nieroboczych są zrealizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 3. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  • Firmy kurierskiej - Szczegółowy cennik oraz warunki dostawy związane z wyborem przewoźnika, formami płatności oraz informacje o progach kwot Zamówień, dla których obowiązuje darmowa dostawa znajdują się na stronie Sklepu w zakładce KOSZT DOSTAWY
  • Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: Sklep Galanteryjno-Obuwniczy WENECJA Żaneta Krasucka, ul. Starzyńskiego 8, 76-200, Słupsk, Polska. 
 4. Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 24 do 48 godzin.
 5. Miejscem dostawy jest wskazany przez Klienta w procedurze składania zamówienia (adres dostawy).
 6. Odbierając przesyłkę koniecznie należy sprawdzić (w obecności kuriera), czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy nie jest w żaden sposób uszkodzony. Jest to możliwe tylko po wcześniejszym podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki pobraniowej, po zapłaceniu należności.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości/niezgodności lub uszkodzeń należy bezwzględnie zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkodowego zawierającego opis rozbieżności/uszkodzeń oraz datę i godzinę dostarczenia przesyłki. Tylko na podstawie tak sporządzonego protokołu można dokonać reklamacji. Podpisanie listu przewozowego bez sporządzania protokołu reklamacyjnego jest równoznaczne z potwierdzeniem odebrania pełnowartościowego towaru.

Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klient bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Alior Bank - Alior Centrala, 02-232 WARSZAWA, ul. Łopuszańska 38D, numer konta 07 2490 0005 0000 4600 6536 4720; w tytuły płatności wystarczy podać numer Zamówienia.
  • za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności - także kartą płatniczą - Dotpay świadczonych przez Dotpay S.A. ul. Wielickiej 72, 30-552 KRAKÓW.
 3. Dowodem zakupu jest paragon lub faktura VAT które Klient otrzymuje wraz z towarem. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep Galanteryjno-Obuwniczy WENECJA Żaneta Krasucka, ul. Starzyńskiego 8, 76-200, Słupsk,  Telefon: +48 59 842 43 25 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej TUTAJ. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep niezwłocznie prześle Klienta potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie do zwrotu Towaru, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy na wskazany adres: Sklep Galanteryjno-Obuwniczy WENECJA, Żaneta Krasucka ul. Starzyńskiego 8 76-200 Słupsk, Telefon: +48 59 842 43 25
 4. W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.
 5. Klient może wysłać zwracany Towar do Sprzedawcy poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę (DPD lub INPOST) – w tym celu Klient powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą. Wysłanie zwracanego Towaru za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę na zlecenie Klienta możliwe jest tylko na terenie Polski.
 6. Ponoszony przez Klienta koszt wysłania zwracanego Towaru do Sprzedawcy wynosi w takim przypadku 20 zł.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Klienta prawa odstąpienia od umowy.
 9. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Klient dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Klient odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. obuwie-wenecja.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Klientem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Sklep Galanteryjno-Obuwniczy WENECJA Żaneta Krasucka, ul. Starzyńskiego 8, 76-200, Słupsk, info@obuwie-wenecja.pl. obuwie-wenecja.pl, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Obuwie-wenecja.pl nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją obuwie-wenecja.pl jako sprzedawcy. obuwie-wenecja.pl ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. obuwie-wenecja.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić obuwie-wenecja.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sklep Galanteryjno-Obuwniczy WENECJA Żaneta Krasucka, ul. Starzyńskiego 8, 76-200, Słupsk, info@obuwie-wenecja.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. obuwie-wenecja.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy obuwie-wenecja.pl a Klientem, który jest Klientem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy obuwie-wenecja.pl a Klientem, który nie jest Klientem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę obuwie-wenecja.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Sklep Galanteryjno-Obuwniczy WENECJA Żaneta Krasucka, ul. Starzyńskiego 8, 76-200, Słupsk,  Telefon: +48 59 842 43 25) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej. Plik formularza można pobrać na dole strony. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub Sklep Galanteryjno-Obuwniczy WENECJA Żaneta Krasucka, ul. Starzyńskiego 8, 76-200, Słupsk, niezwłocznie, a w każdym razie nie póź niej niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pliki do pobrania:

LINK DO FORMULARZU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

kontakt : Sklep Galanteryjno-Obuwniczy WENECJA pod nr telefonu 59 842 43 25 lub adresem e-mail: info@obuwie-wewnecja.pl